Dnia 24 marca 2010 roku Gmina Miasto Zambrów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisała umowę Nr POIS.02.01.00-00-007/08-00 o dofinansowane projektu pn.: „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów.
Projekt Nr POIS. 02.01.00-00-007/08 dofinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
Oś priorytetowa: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
Działanie: 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 38 819 469,20 zł
Kwota dofinansowania: 21 600 924,82 zł
Okres realizacji projektu: 24.03.2010 r. – 31.10.2012 r.

Dnia 01 lipca 2010 r. Gmina Miasto Zambrów podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia z Zakładem Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy. Wartość kontraktu zgodnie z podpisaną umową: 17 299 677,00 zł netto, 21 105 605,94 zł brutto. W dniu 8 lipca 2010 r. przekazany został plac budowy.

Opis projektu
Projekt „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów” jest zgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego. Został wpisany jako jeden z sześciu regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, planowanych do utworzenia na terenie województwa podlaskiego. Zakład przewidziany jest do obsługi regionu obejmującego 26 gmin (w tym 21 gmin woj. podlaskiego oraz 5 gmin woj. mazowieckiego) zamieszkiwanych przez ponad 164 tys. mieszkańców.

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Zambrów (w miejscowości Czerwony Bór) na terenie kompleksu leśnego, sąsiadującego z gruntami wsi Krajewo - Budziły i Krajewo – Łętowo oddalonego od miasta Zambrów o 15 km, a ok. 4km od drogi krajowej nr 8 Warszawa Białystok. Całość terenu lokalizacji Zakładu wynosi 10,73 ha, przy czym na jego części (o pow. 2,55 ha) zrealizowano w roku 1996/97 składowisko odpadów, eksploatowane do chwili obecnej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania inwestycyjne:
 • budowę nowej kwatery składowiska odpadów poprocesowych (innych niż niebezpieczne i obojętne),
 • budowę 2 kwater składowiska na odpady niebezpieczne zawierające azbest,
 • budowę linii do segregacji odpadów,
 • budowę kompostowni odpadów zielonych i odpadów pospożywczych,
 • budowę stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych,
 • budowę placu magazynowego na odpady poakcyjne,
 • modernizację budynku administracyjnego,
 • modernizację budynku garażowego na sprzęt składowiskowy z niezależnym magazynem odpadów niebezpiecznych,
 • rozbudowę istniejącego zaplecza technicznego, administracyjno-socjalnego oraz niezbędnej infrastruktury,
 • rekultywację istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Cele społeczno gospodarcze
Gmina Miasto Zambrów postawiła sobie za cel strategiczny – stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami na obszarze aglomeracji liczącej ponad 164 tys. mieszkańców poprzez budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem unijnym i krajowym.
Na realizację celu strategicznego składają się następujące cele cząstkowe:
 • budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów, który w kompleksowy sposób rozwiąże problemy gmin uczestniczących w projekcie,
 • zapewnienie możliwości składowania i unieszkodliwiania odpadów na terenie gmin uczestniczących w projekcie w długiej perspektywie czasowej
 • wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie,
 • wyposażenie Zakładu w instalacje, które zapewnią inne formy unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem t.j. kompostownię, instalację unieszkodliwiającą odpady niebezpieczne, instalację do zagospodarowania odpadów ze zbiórki selektywnej,
 • ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • osiągnięcie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oszacowanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,
 • osiągnięcie wskaźników zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych w stosunku do całkowitej masy odpadów oszacowanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,
 • stworzenie możliwości demontażu odpadów wielkogabarytowych,
 • zapewnienie warunków do unieszkodliwiania odpadów azbestowych i czasowego gromadzenia odpadów poakcyjnych

Wkład Projektu w osiągnięcie celów

Według prognoz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czerwonym Borze rocznie będzie przetwarzał i unieszkodliwiał następujące ilości odpadów komunalnych:
 • w roku 2013 – 42 795 ton/rok
 • w roku 2020 – 45 254 ton/rok
 • w roku 2025 – 48 419 ton/rok

Realizacja projektu wypełni braki istniejącej infrastruktury i przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych dokumentach planistycznych i strategicznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz wojewódzkim.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch etapach:
I etap – budowa Zakładu wraz z wyposażeniem i rozruchem technologicznym - planowane zakończenie IV kwartał 2011 r.
II etap – rekultywacja istniejącego składowiska odpadów – II kwartał 2012 r.

Podstawowe zasady funkcjonowania ZZO:
 1. Zakład zostanie oddany w odpłatną dzierżawę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie
 2. Do obowiązków PGK należeć będzie m.in.:
  1. przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów z gmin objętych projektem (26)
  2. stosowanie cen zatwierdzonych przez Burmistrza
  3. ponoszenie kosztów eksploatacji Zakładu
  4. ponoszenie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych przewidzianych w projekcie, w tym:
   • rozbudowa kompostowni – 2017 r.
   • budowa kolejnej niecki składowiska – 2019 r.
   • rekultywacja składowiska obecnie budowanego
   • utrzymywanie obiektu w stanie niepogorszonym
  5. opłata czynszu dzierżawnego dla Miasta (czynsz płatny miesięcznie)
 3. Do obowiązków i praw Miasta Zambrów należeć będzie:
  1. pobieranie czynszu dzierżawnego i przekazywanie równej wartości tych kwot do PGK Sp. z o. o. w formie dopłat do kapitału na pokrycie kosztów inwestycji i nakładów odtworzeniowych.
  2. ustalanie cen za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów.
  3. kontrola systemu efektywności PGK Sp. z o.o. wprowadzonego w regulaminie i umowie wykonawczej.